नेपाली समय:
अडियो सेवा
मोडेल
नेपाली पात्रेा
अन्य
राष्टिय स्तरका लिकं
ताजा खबर
Nov 22, 2015
a9\bf] k|x/L bdg, vfgf vfO{/x]sf] a]nf nf7L k|xf/
 lbg]Zj/ u'Ktf
nxfg . jftf{ lgisif{ ljxLg ePsf] eGb} ;+o'Qm nf]stflGqs dw]zL df]rf{ l;/xf / ;Kt/Ln] s8f cfGbf]ngdf plqg] to/L u/]sf 5g\ . dw]z cfGbf]ngsf] cg'udg dfgj clwsf/ 6f]nL pbok'/ / l;/xfn] cfh nxfgdf cfGbf]ngsf/Lx?nfO{ e]6\b} o:tf] atfPsf 5g\ . ;f]xLqmddf dfgj clwsf/sf] 6f]nL ;Kt/L k'u] . ;f] 6f]nL ;u/dfyf c+rn c:ktfn, hg:jf:Yo sfof{no ;Kt/L / Toxf+sf cfGbf]ngsf/Lx?;+u 5'6f5'6} 5nkmn u/]sf] 5 . cg'udgdf d'Vot cf}ifwL 9'jfgL / z}lIfs ljifodf ulxl/P/ 5nkmn ePsf] dfgj clwsf/sdL{ o'j/fh k/fh'nLn] atfP . 
cf}ifwLsf] :6s l;l4Psf] 5 , d'l:snn] ;ft lbg;Dd rNg] cj:yf 5 . oftfoftsf] ;d:ofn] 9'jfgL ug{ ;xh gePsf] hg:jf:Yo sfof{no ;Kt/LsL clDasf cf]nL atfO{g\ . ptf, cfGbf]ngsf/Lx?n] cf}ifwL, k|];, PDa'n]G;nufot Od/h]G;Lsf s'/fx? 9'jfgL ug{ 5'6 /x]sf] 5 . o;df ;/sf/sf] jxfgfjfhL dfq} xf] . ;/sf/n] cf}ifwLsf] 6]G8/ g} gu/]kl5 sxf+af6 cf}ifwL pknAw x'g] xf] . :s6L{usf] nflu cfGbf]ngsf/Lsf] 6fp+sf]df uf]nL xfg] u/]sf] 5 . t/ cf}ifwLsf] jxfgfjfhL u/]/ cfGbf]ngsf/LdfyL bf]if y'kfg]{ sfd eO/x]sf] ;Kt/Lsf cfGbf]ngsf/Lx?n] atfP . sfo{qmds} lznlznfdf /fhlj/fh h];Lhdf cfGbf]ngsf/Lx?n] ;Kt/Ldf k|x/L bdg a9\bf] 5 . cfGbf]ngsf/L vfgf vfO/x]sf] a]nf k|x/Ln] nf7L rfh{ u/]sf] 5 . TotL dfq} geO{ 6fp+sf]df x]/L x]/L uf]nL xfg]sf] / nf7L rfh{ ul//x]sf]n] d+l;/ % ut]b]lv jf/ sL kf/ x'g] cfGbf]ng z'? ub}{ cl3 a9\g] pgLx?n] atfPsf lyP .
cfGbf]ngsf/Lx?n] dw]zL bnx?l;t ePsf] @@ a'+b] / * a'+b] ;xdlt eP cg';f/ ;+ljwfg gag]sf] eGb} ! ;o lbg b]lv cfGbf]ng/t /x]sf] 5 . o;cl3 ltxf/ / 57\ kj{sf] nflu eGb} s]xL lbgnfO{ df]rf{n] aGb v's'nf] kf/]sf] lyof] . pgLx?n] casf] cfGbf]ng eG;f/, /fhdfu{ / k]6«f]lnod kbfy{sf] t:s/L /f]Sg s]lG›t x'g] bfjL u/]sf lyP . dfgj clwsf/sf] 6f]nLdf df;j]z pbok'/sL cWoIf gha'n vfg, dfgj clwsf/jfbL o'j/fh k/fh'nL,  ;du| hgpTyfgsf ls/0f 9'+ufgf, gf]6 ckm l8;]G6 cleofgsL ;l/tf /fO{ ,nxfg l;/xfaf6 dw]z ldl8of ldzgsf cWoIf lbg]Zj/ u'Ktf, ldzgsf lj/]Gb| ofbj / uf]kfn u'Ktfsf ;xeflutf /x]sf] lyof] . ;f] dfgj clwsf/sdL{sf] 6f]nL c:ktfndf 8f=6]sgf/fo0f d08n, 8f=;/f]h ofbj, :jf:YosdL{ nfnlszf]/ l;+xnufot bh{gf} :jf:YosdL{;+u 5nkmn ePsf] lyof] eg] cfGbf]ngsf] qmddf @# hgf 3fO{t]nfO{ pkrf/ ePsf] lyof] . b"O{ kf]i6df6{d u/]sf] hfgsf/L u/fPsf lyP . o;}u/L, dw]zL df]rf{sf] 5nkmndf tdnf]kfsf hok|sfz 7fs'/, ;befjgf kf6L{sf ;'lgn bf;, uh]Gb| ofbj, rf}w/L, g]skf dfcf]jfbLsf b]jgfy ofbj, kmf]/d g]kfnsf o';'km cln, nf]stflGqs kmf]/d kl/Tofu u/]sf ;Togf/fo0f ofbj, g]kfn ;b\efjgf kf6L{sf ;'/]z l;+x, o'jf d+rsf s]Gb|Lo ;b:o lszf]/ ofbj, ;befjgf uh]Gb|jfbLsf ;l/tf k+l8t, slkn ofbj, z/bl;+x eG8f/L g]t[Tj kmf]/dsf ;ltz l;+x, uh]Gb| d08n, j}B dfcf]jfbLsf /fdudg ;fx, ;b\efjgfsf cd/ d08nnufot ;+u 5nkmn ePsf] lyof] .


प्रतिक्रिया पठाउनुस्
नाम
ईमेल
ठेगाना
प्रतिक्रिया
क्याप्चा   [Reload Image]
 
 

प्रतिक्रियाहरुअरु समाचारहरु

hama TMT
बिचार/ब्लग
समाजिक परिचालक समायोजन समस्या कि उपलब्धी ?
 चन्दन कर्ण, बर्तमान अवस्थामा मुलुक लोकतान्त्रिक गणतन्त्र सहित सघिंय संरचनामा प्रविष्ट भइसकेको छ । विगत २० वर्षको दिशाहिन र गतिहीन यात्रा गर्दै आएको विकासले थुप्रै आरोह र अवरोह सहितको बाटोहरु पार
हजारौ ढुंगेलहरूमा समर्पित
                           रामेश्वर यादव  जनताको रोटी खाएर हतियार उठाउनु धोका हो, यदि उठाउने हो भने जनताको मुक्ति बिना हतियार बिसाउनु
फिचर
moment1
 लहान, २७ फागुन । आज ( फागुन २७ गते शुक्रवार) सार्वजनिक गरिएको सिरहाको स्थानीय निकायको विवरण यस प्रकार रहेको छ । सिरहाको गाढा र गोविन्दपुर मलहनिया गाविसलाई लहान नगरपालिकामा समायोजन
moment1
  लहानमा बालिकामाथी प्रहरीको प्रहार, एमाले  समर्थकलाई समाजिक वहिष्कारको चेतावनी र गृहमन्त्रीलाई प्रहरी प्रमुखको मुखामुख जवाफ लहान, २५ फागुन । सप्तरीमा प्रहरीद्वारा गरिएको नसंहारको विरोधमा आज लहानमा गरिएको बन्दको क्रममा दूई बालिका
moment1
  ‘कटि ना जिनगिया अब तोहरा बिन,सपना अधुरा हमरा रहि जाई,ऐसे बहुत सारे गीतो से युवाओं के दिल और दिमाग मे खलबली मचा देती हैं.ये चर्चित नवकली जो धार्मिक और आधुनिक
moment1
 लहान, ६ मंसिर । समाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण कार्ड पुरानै रहेकोले लहान ४ की ७३ बर्षीया देवकीदेवी ठाकुर बरहीले ज्येष्ठ नागरिकले पाउंने भत्ताबाट बंचित हुंदै आएकी छीन् । देवकी एकल

अन्तर्वार्ता